- Georgia

Debate Club: Metro Atlanta
Speech Club: Metro Atlanta

2018-2019 Results

Ranks using only verified points. Include unverified results.

Rank Points: 102.25 Speech Rank Points: 13.583
Verified Rank Points: 102.25 Verified Speech Rank Points: 13.583
National Rank: 50th National Speech Rank: 253rd
GA Rank: 2nd GA Speech Rank: 2nd
Event National Rank GA Rank Verified
Points
Points Partner Check Marks
flag 40th 1st 13.583 13.583 ✔✔
flag 6th 1st 18.667 18.667 ✔
flag 8th 1st 36.857 36.857 ✔✔
flag 4th 1st 70 70 ✔✔✔
flag 6th 1st 140 140 ✔✔✔

Clicking on the name of an event will display all tournament scores for that entry.