- Georgia

Debate Club: Metro Atlanta
Speech Club: Metro Atlanta

2018-2019 Results

Ranks using only verified points. Include unverified results.

Rank Points: 152.35 Speech Rank Points: 21.75
Verified Rank Points: 152.35 Verified Speech Rank Points: 21.75
National Rank: 64th National Speech Rank: 324th
GA Rank: 1st GA Speech Rank: 4th
Event National Rank GA Rank Verified
Points
Points Partner Check Marks
flag 48th 1st 21.75 21.75 ✔✔✔
flag 38th 1st 27 27 ✔
flag 39th 1st 27 27 ✔
flag 12th 2nd 30.6 30.6 ✔x4
flag 127th 9th 3.4 3.4 ✔
flag 12th 2nd 63 63 ✔x6
flag 7th 1st 73 73 ✔x5
flag 9th 1st 146 146 ✔x6

Clicking on the name of an event will display all tournament scores for that entry.